“තැඹිලි” යනු ඔබ නැරඹිය යුතු ඇනිමෙට් පෙත්තක් වන්නේ ඇයි?