ට්විටර් හිමිකම් # බ්ලැක්ටෝබර් ඇනිම ෆැනාර්ට් ජපන් ජනතාවට ජාතිවාදී ය (මතභේදය)