ඉහළම 35+ BAD පෞරුෂයන් සහිත ලස්සන ඇනිමෙ ගැහැණු ළමයින් (ජපානය විසින් ශ්‍රේණිගත කර ඇත)