මෙම ඇනිමෙ ගැහැනු ළමයින් 14 දෙනා එකම ඉංග්‍රීසි හ oice නිළිය ලෙස සුරංගනා කතාවේ සුරංගනා කතාවකි