කඩුව කලාව ඔන්ලයින් ලීෆා කූඩාරම් දර්ශන SAO යළිත් වරක් මතභේදයට තුඩු දෙනු ඇත