ප්‍ර S ාවෙන් පිරී ඇති ශ්‍රේෂ් Sak තම සකාමොටෝ දේසු ගා උපුටා දැක්වීම් සමහරක්