ජපානයේ උසාකි චැන්ගේ බ්ලඩ් ඩ්‍රයිව් පරිත්යාගය පිළිබඳව එස්.ජේ.ඩබ්ලිව්