තනිකම පිළිබඳ එකම ඇනිමෙට් උපුටා දැක්වීම් 21 ඔබ දැකීමට අවශ්‍යය