නින්ටෙන්ඩෝ සෙල්ඩාගේ පුරාවෘත්තය සඳහා ඇනිමෙ මත වැඩ කරනවාද? (කටකතා)