ජපානයේ, දකුණු කොරියාවේ සහ ඉන්දියාවේ මුල් සජීවිකරණ අන්තර්ගතය වැඩි දියුණු කිරීමට නෙට්ෆ්ලික්ස් සැලසුම් කරයි!