මගේ වීර ඇකඩමියේ කෝපය රසිකයන් ලෙස දිගටම පවතී බර්න් මංගා | #APOLOGIZE_HORIKOSHI