මුගන් දුම්රිය චිත්‍රපටය ඩොලර් මිලියන 352 ක් උපයා ඇත, කතුවරයාට ගෙවන ලද්දේ ඩොලර් 19,201