මංගා මුහුදු කොල්ලකෑම් අඩවි 2020 දෙසැම්බරයේ (ජපානය) මිලියන 200+ වාරයක් නරඹා ඇත