කියෝතෝ ඇනිමේෂන් විසින් ඩොලර් මිලියන 10.1 ක පරිත්‍යාගයක් ආර්සන් ප්‍රහාරයෙන් වින්දිතයින්ට උපකාර කරනු ඇත