කියෝතෝ සජීවිකරණයට ඩොලර් මිලියන 30 කට වඩා වැඩි පරිත්‍යාග ලැබී තිබේ!