කියෝතෝ සජීවිකරණ 1 වන සංවත්සර අනුස්මරණ උත්සවය 2020 (සජීවී විකාශය දැන්)