ඔබේ කාලය වැඩිපුර ආහාරයට ගැනීමෙන් තොරව තවත් සජීවීකරණයක් නැරඹිය හැකි ආකාරය