වේදනාවේ ශ්‍රේෂ් est තම මාර්ග හය උපුටා දැක්වීම් නරුටෝ රසිකයන් අමතක නොකරයි