ගුඩ් ස්මයිල් ඉදිරිපත් කරන්නේ “පොප් අප් පරාඩ්” යන සංඛ්‍යා මාලාවේ හයවන පුද්ගලයා ලෙස “ගාරූ”