ගොහාන්ගේ ඩ්‍රැගන් බෝල් ලතින් හ oice නළුවා වෙඩි තබා K ාතනය කරන ලදී, බිරිඳ සමඟ