ඩිජිටල් කලාකරුවා “පාකිස්තානය” නරුටෝ විලාසිතාවේ සජීවිකරණයකට හරවයි!