2020 දී අපේක්ෂා කළ විශාලතම ඇනිමෙ අනාවැකි (රසිකයින්ට අනුව)