2019 සඳහා විශාලතම ඇනිමෙ අනාවැකි (ලොව පුරා ඇනිමෙට් රසිකයින්ට අනුව)