ඇරිසෝනා රිපබ්ලිකන් පක්ෂය ට්විටර් හි “ඇනිමෙ අවතාර්” ඉලක්ක කරයි, නමුත් ඔවුන් රසිකයින්ගේ පසුබෑමට සූදානම් නැත