කෝපාවිෂ්ට රසිකයා ජුයිට්සු කයිසන් චරිත විවේචනය කිරීමෙන් පසුව ටයිට් කුබෝට පසුව බ්ලීච් මංගා ගිනි තබයි