9 ඇනිමෙට් රුධිරය මෙන් පෙන්වයි + ඔබ වැම්පයර්වරුන් හා භූතයන් සමඟ නැරඹිය යුතුය