ජපන් යෞවනයන්ගෙන් 72% ක්ම ඔටකු (මත විමසුම) සලකා බලන්න