යථාර්ථවාදී කලා ශෛලියක් සහිත දෘශ්‍ය ප්‍රසන්න සජීවිකරණය