ඔබට නිදා වැටීමට අවශ්‍ය නම් ඔබ නැරඹිය යුතු සන්සුන් ඇනිමය