උසස් තත්ත්වයේ නිෂ්පාදන නිපදවන වඩාත් ගෞරවනීය ඇනිමෙට් රූප වෙළඳ නාම 7 ක්