මෙතෙක් නිර්මාණය කර ඇති අවම ක්ලීච් ඇනිමෙ අක්ෂර 7 න්