දක්ෂතා නැති නානා වෙතින් ඉගෙන ගත යුතු ප්‍රබල ජීවිත පාඩම්