ආකාමේ ගා වෙතින් ලබාගත් ටැට්සුමි උපුටා දැක්වීම් සිත් ඇදගන්නා සුළුය