2 කගුරා මිකාසුචි ඇය රණශූරයෙකු බව ඔප්පු කරන උපුටා දැක්වීම්