ඩ්‍රැගන් බෝල් සුපිරි උපුටා දැක්වීම් ඔබට සිනාසෙන අතර විකාරයක් දැනෙනු ඇත