16+ ශ්‍රේෂ් re තම නැවත ලිවීමේ උපුටා දැක්වීම් ඇනිමෙට් පංකා අතපසු නොකළ යුතුය