නිගමන 13 ක් සජීවී දර්ශන 100 ක් දැකීමෙන් පසුව මම පැමිණියෙමි