මනසින්, ශරීරයෙන්, ආත්මයෙන් නිරෝගී ඇනිමෙට් පිරිමි ළමයින් හා ගැහැණු ළමයින් 11 දෙනා