10 බටහිර වෙළඳපොලේ ඇති ඉතාමත්ම බලපත්ර සහිත අවිනිශ්චිත සජීවිකරණය